AVÍS LEGAL

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE), BACERLONA UNIVERSITARI CLUB amb CIF G58402561 i domicili social Camí de la Foixarda 20-26, 08038 ( Barcelona ) i adreça electrònica coordinacio@buc.cat, manifesta que són de la seva propietat:
- el domini https://buc.cat
- els perfils i pàgina a les següents xarxes socials
Instagram BUC: https://www.instagram.com/buc1929/?hl=es

Instagram Foixarda: https://www.instagram.com/la.foixarda/

Facebook https://www.facebook.com/bucrugby/?locale=es_ES

Twitter: https://twitter.com/buc1929?lang=es

Que el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB està inscrita en el Registre d’entitats esportives amb el número 05129.

El BACERLONA UNIVERSITARI CLUB no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials de el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet i xarxes socials del BACERLONA UNIVERSITARI CLUB poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva del BACERLONA UNIVERSITARI CLUB o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del BACERLONA UNIVERSITARI CLUB

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Xarxes socials

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s’executa, el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació a concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari a el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB.

Les actuacions que realitzi el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat del BACERLONA UNIVERSITARI CLUB quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú, i amb la seva participació, implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents enllaços:

Instagram : https://help.instagram.com/ Afegir els de les altres xarxes socials.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat del BACERLONA UNIVERSITARI CLUB i domicili a Cam

Í de la Foixarda 20-26, 08038 (Barcelona):

- Formulari de Contacte:  Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.

- Si són facilitades en qualsevol dels formularis d’inscripció del el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB i del programa que utilitza per registres, seran tractades amb la finalitat de portar la gestió i control de les persones que adquireixen els serveis oferts així com la gestió de les reclamacions i incidències.

Aquestes dades només seran transmeses les entitats bancàries, federacions, entitats públiques i privades col·laboradores del el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB i proveïdors necesaris i seran conservats sempre que sigui necessari imprescindible i/o legítim per la finalitat que es van captar.

-Si són tractades a les nostres xarxes socials, d’acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades amb la finalitat de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interacció dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d’acord a l’interès legítim d’aquesta empresa i seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

- D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats.

- Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.

- Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (dret a l'oblit), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

- Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.

- Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.

- Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats.

- A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

Aquestes peticions caldrà que es facin a Camí de la Foixarda 20-26, 08038 ( Barcelona ) o a coordinacio@buc.cat.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat del BACERLONA UNIVERSITARI CLUB. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (hipervincles) establerts des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d'aquesta llevat que expressament s'estableixi uns altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualssevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades pel BACERLONA UNIVERSITARI CLUB i per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat del BACERLONA UNIVERSITARI CLUB l'ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d'aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit .el BACERLONA UNIVERSITARI CLUB.

El BACERLONA UNIVERSITARI CLUB no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. El BACERLONA UNIVERSITARI CLUB posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.

SUBIR