Valoració de la temporada a DHB Valoración de la temporada en DHB

En Jordi Pugverd “Puchy”, director tècnic del club, preparador físic dels sèniors i entrenador principal del primer equip ens ofereix una petita valoració de l’aterrada a la nova categoria de Divisió d’Honor B.

L’any passat, a mesura que avançava la lliga vaig veure que tenim un grup on es barreja molt l’experiència i qualitat de jugadors amb molts anys de rugby a categories importants i les ganes i esperit de joves valors que han crescut amb menys oportunitats d’aprendre un rugby de qualitat però amb una actitud impecable.

Jordi Pugverd “Puchy”, director técnico del club, preparador físico de los seniors y entrenador principal del primer equipo nos ofrece una pequeña valoración del inicio en la nueva categoría de División de Honor B.

El año pasado, a medida que avanzaba la liga vi que tenemos un grupo dónde se mezcla mucho la experiencia y calidad de jugadores con muchos años de rugby en categorías importantes y las ganas y espíritu de jóvenes valores que han crecido con menos oportunidades de aprender un rugby de calidad pero con una actitud impecable.

Per tant, d’un objectiu de consolidar-nos a primera nacional, vam apuntar més alt i d’un equip desmembrat per uns canvis interns molt importants en vam treure un equip unit i amb un gran esperit guanyador que va assolir l’ascens a la categoria de plata.

Aquest any, però, les coses no es presentaven gaire fàcils: la retirada d’alguns jugadors, les sempre inoportunes lesions i la conjuntura socioeconòmica actual han portat a l’equip a no poder treballar com caldria per a una divisió física, tècnica, tàctica i estratègicament molt més potent i on amb coratge, actitud i algun individualisme no n’hi ha prou per assolir bons resultats.

La divisió ha complert totes les meves expectatives, els rivals estan molt ben treballats i els errors es paguen cars. El calendari és molt exigent i, amb comptades excepcions, els equips han treballat de valent per adaptar-se a un alt nivell de competició.

A nivell de competició, pel que he viscut des de la banda i pels resultats que he anat veient, crec que existeixen tres nivells dins la categoria:

El Sant Cugat, l’Oviedo i el Santander crec que són els equips més potents per qualitat de planter, exigència de treball i profunditat de banqueta, aspecte vital en una lliga amb tants partits.

En un terme mig, veig una sèrie d’equips que per algunes circumstàncies o d’altres presenten un nivell competitu per sota dels tres equips anteriors però que en circumstàncies idònees poden ser molt competitius. Crec que aquí hi podriem encabir el Barça, l’Hospitalet, el Bera Bera i l’Eibar.

Per sota ens trobem amb tres equips que resultats en mà semblen ser els que més patiran per consolidar-se dins la categoria però que han demostrat que poden competir amb qualsevol dels altres equips i en una lliga tan llarga pot passar de tot. Aquí ens hi trobem nosaltres junt amb el Coruña i el Durango.

Equip per equip:

Oviedo: Es tracta d’un equip amb jugadors molt grans i un físic molt ben treballat. Juguen un rugby molt bàsic, però molt efectiu. A casa seran molt difícils de batre per les condicions d’un camp sempre inundat on ells en saben treure molt profit i on sembla que les pilotes mai rellisquin per ells.

Santander: No ens hi hem enfrontat, però pel que m’han dit es tracta d’un equip molt ben compensat entre la davantera i la tres quarts i amb un joc molt dinàmic i amb alguns fitxatges molt determinants que es carreguen el pes del equip. Mirant els resultats, semblen un rival força potent.

Sant Cugat: Saben moure molt bé la pilota i disposen d’una tres quarts d’altíssima qualitat amb recanvis que no baixen el nivell. Han millorat notablement en davantera i la consolidació d’aquesta nodreix de moltes pilotes a una tres quarts molt efectiva. Si la davantera aguanta, sobretot en les dues primeres línies, pot ser un clar aspirant al playoff d’ascens.

Bera-Bera: Es tracta d’un equip molt homogeni i molt organitzat, amb una gran defensa que denota que venen d’una categoria superior. Però els falta la xispa de jugadors que tirin del carro. M’imagino que quan disposin dels seus internacionals de seven, un equip tan ben organitzat serà molt dur de batre.

Eibar: A priori no sembla un gran equip, però mostren una gran actitud defensiva i saben competir molt bé. Sempre treuen punts dels seus matxs i saben com llegir els partits.

Hospitalet: Va començar molt fort, però els resultats mostren que deuen patir de circumstancies extraesportives similars a les nostres que els estan apartant de les posicions capdavanteres. Tenen molta joventut i un joc molt elèctric, suposso que la parada nadalenca els farà recuperar el seu joc.

Barça: Van fer el seu millor partit contra nosaltres en un dia on vam pecar de confiança. Van demostrar que poden ser un equip potent i determinant. Van aprofitar molt bé els nostres errors i crec que tenen molt de potencial. Amb els fitxatges de gran qualitat que han fet és estrany la posició que ocupen a la lliga. Crec que els juvenils que han pujat al primer equip s’estan començant a adaptar a la categoria i que entre aquests i els nous fitxatges milloraran notablement els seus resultats.

Corunya: Van ser rivals nostres a la fase d’ascens i m’imagino que tenen la base de l’any passat; un equip molt lluitador i un xutador molt efectiu. M’imagino que han fet algun fitxatge, però seguint els seus resultats, últimament se’ls nota una davallada. Crec que són, com nosaltres, un equip molt dependent de certs jugadors i amb poca banqueta.

Durango: Al nostre camp van ser un rival que va saltar al camp amb els braços baixats i seguint els seus resultats, fora de casa estan molt fluixos. Però a casa, tot i no puntuar no han fet mals resultats i crec que es un equip amb el qual un no es pot confiar perquè any rere any estan en la mateixa situació i mai perden la categoria.

BUC: Tenim jugadors d’altíssima qualitat, alguns exinternacionals, veterans amb molta experiència en categories altes però uns recanvis escasos i molt novells. Patim dels efectes d’una mala preparació per raons extraesportives, (feina, família, problemes econòmics, distància, etc…). Rarament podem fer entrenaments amb tot l’equip i les petites lesions fan que el treball de conjunt s’esdevingui complicat.

Tenim un bon potencial ofensiu i molta empenta però ens falta el plus de treball físic al que s’han apuntat els altres equips i la nostre intensitat i organització defensiva regala moltes oportunitats a equips que saben definir molt bé.

Hem de fer un treball basat en la humilitat, el treball i el compromís. Difícil en aquests temps, però la nostre salvació passa per fer una feina molt forta a la parada nadalenca i per no cedir punts a casa. No serà fàcil, però confio molt en els meus jugadors.

Amb aquestes reflexions en Putchy ens demostra la seva gran capacitat d’anàlisi i el seu extraordinari optimisme que fa que setmana rere setmana tots els jugadors del club saltin al camp amb la victòria com a únic objectiu.

Un home de club que sap transmetre com ningú l’esperit que ell mateix a implantat al cor de tots els jugadors.

Por lo tanto, del objetivo de consolidarnos en primera nacional, apuntamos más alto y de un equipo desmembrado por unos cambios internos muy importantes sacamos un equipo unido y con un gran espíritu ganador que logró el ascenso a la categoría de plata.

Este año, sin embargo, las cosas no se presentaban demasiado fáciles: la retirada de algunos jugadores, las siempre inoportunas lesiones y la coyuntura socioeconómica actual han llevado al equipo a no poder trabajar como debería para una división física, técnica, táctica y estratégicamente mucho más potente y dónde con coraje, actitud y algún individualismo no basta para alcanzar buenos resultados.

La división ha cumplido todas mis expectativas, los rivales están muy bien trabajados y los errores se pagan caros. El calendario es muy exigente y, con contadas excepciones, los equipos han trabajado duro para adaptarse a un alto nivel de competición.

A nivel de competición, por lo que he vivido desde la banda y por los resultados que he ido viendo, creo que existen tres niveles dentro de la categoría:

El Sant Cugat, el Oviedo y el Santander creo que son los equipos más potentes en calidad de plantel, exigencia de trabajo y profundidad de banquillo, aspecto vital en una liga con tantos partidos.

En un término medio, veo una serie de equipos que por algunas circunstancias u otras presentan un nivel competitivo por debajo de los tres equipos anteriores pero que en circunstancias idóneas pueden ser muy competitivos. Creo que aquí podríamos nombrar al Barça, el Hospitalet, el Bera Bera y el Eibar.

Por debajo nos encontramos con tres equipos que resultados en mano parecen ser los que más sufrirán para consolidarse dentro de la categoría pero que han demostrado que pueden competir con cualquiera de los otros equipos y en una liga tan larga puede pasar de todo. Aquí nos encontramos nosotros junto con el Coruña y el Durango.

Equipo por equipo:

Oviedo: Se trata de un equipo con jugadores muy grandes y un físico muy bien trabajado. Juegan un rugby muy básico, pero muy efectivo. En casa serán muy difíciles de batir por las condiciones de un campo siempre inundado donde ellos saben sacar mucho provecho y dónde parece que las pelotas nunca resbalen para ellos.

Santander: No nos hemos enfrentado, pero por lo que me han dicho se trata de un equipo muy bien compensado entre la delantera y la tres cuartos y con un juego muy dinámico y con algunos fichajes muy determinantes que cargan con el peso del equipo. Mirando los resultados, parecen un rival bastante potente.

Sant Cugat: Saben mover muy bien el balón y disponen de una tres cuartos de altísima calidad con recambios que no bajan el nivel. Han mejorado notablemente en delantera y la consolidación de esta nutre de muchos balones a una tres cuartos muy efectiva. Si la delantera aguanta, sobre todo en las dos primeras líneas, puede ser un claro aspirante al playoff de ascenso.

Bera-Bera: Se trata de un equipo muy homogéneo y muy organizado, con una gran defensa que denota que vienen de una categoría superior. Pero les falta la chispa de jugadores que tiren del carro. Me imagino que cuando dispongan de sus internacionales de seven, un equipo tan bien organizado será muy duro de batir.

Eibar: A priori no parece un gran equipo, pero muestran una gran actitud defensiva y saben competir muy bien. Siempre sacan puntos de sus encuentros y saben cómo leer los partidos.

Hospitalet: Comenzó muy fuerte, pero los resultados muestran que deben sufrir de circunstancias extradeportivas similares a las nuestras que les están apartando de las posiciones punteras. Tienen mucha juventud y un juego muy eléctrico, supongo que la parada navideña les hará recuperar su juego.

Barça: Hicieron su mejor partido contra nosotros en un día dónde pecamos de confianza. Demostraron que pueden ser un equipo potente y determinante. Aprovecharon muy bien nuestros errores y creo que tienen mucho potencial. Con los fichajes de gran calidad que han hecho es extraño la posición que ocupan en la liga. Creo que los juveniles que han subido al primer equipo están empezando a adaptarse a la categoría y que entre éstos y los nuevos fichajes mejorarán notablemente sus resultados.

Coruña: Fueron rivales nuestros en la fase de ascenso y me imagino que tienen la base del año pasado, un equipo muy luchador y un pateador muy efectivo. Me imagino que han hecho algún fichaje, pero siguiendo sus resultados, últimamente se les nota un descenso. Creo que son, como nosotros, un equipo muy dependiente de ciertos jugadores y con poca banquillo.

Durango: En nuestro campo fueron un rival que saltó al campo con los brazos bajados y siguiendo sus resultados, fuera de casa están muy flojos. Pero en casa, a pesar de no puntuar no han hecho malos resultados y creo que es un equipo con el que uno no se puede confiar porque año tras año están en la misma situación y nunca pierden la categoría.

BUC: Tenemos jugadores de altísima calidad, algunos exinternacionales, veteranos con mucha experiencia en categorías altas pero unos repuestos escasos y muy noveles. Sufrimos los efectos de una mala preparación por razones extradeportivas, (trabajo, familia, problemas económicos, distancia, etc…). Raramente podemos hacer entrenamientos con todo el equipo y las pequeñas lesiones hacen que el trabajo de conjunto sea complicado.

Tenemos un buen potencial ofensivo y mucho empuje pero nos falta el plus de trabajo físico al que se han apuntado los demás equipos y nuestra intensidad y organización defensiva regala muchas oportunidades a equipos que saben definir muy bien.

Debemos hacer un trabajo basado en la humildad, el trabajo y el compromiso. Difícil en estos tiempos, pero nuestra salvación pasa por hacer un esfuerzo muy grande en la parada navideña y en no ceder puntos en casa. No será fácil, pero confío mucho en mis jugadores.

Con estas reflexiones Putchy nos demuestra su gran capacidad de análisis y su inquebrantable optimismo que hace que semana tras semana todos los jugadores del club salten al campo con la victoria como único objetivo.

Un hombre de club que sabe transmitir como nadie el espíritu que él mismo a implantado en el corazón de todos los jugadores.

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby