CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL BARCELONA UNIVERSITARI CLUBCONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL BARCELONA UNIVERSITARI CLUB

Divendres 12 de juliol del 2013
A les 18.30 hores 1ª Convocatòria
A les 19.00 hores 2ª Convocatòria

Lloc: INEFC BARCELONA Av. De l’Estadi s.n.; 08038 Barcelona

ORDRE DEL DIA
1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, i aprovació, si escau.
2. Informe del President.
3. Ratificació, si escau de nous membres de junta.
4. Tancament econòmic 2012-13.
5. Proposta de pressupost per a la temporada 2012-13, i aprovació, si escau.
6. Proposta de modificació d’estatuts.
7. Precs i preguntes.

Tots els socis i sòcies del club, majors d’edat, estan convocats. Després es farà un sopar de club.

Viernes 12 de Julio de 2013

A les 18.30 horas 1ª Convocatoria

A les 19.00 horas 2ª Convocatoria

Lugar: INEFC BARCELONA Av. De l’Estadi s.n.; 08038 Barcelona

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura de la acta de la Asamblea anterior, y aprobación, si corresponde.

2. Informe del Presidente.

3. Ratificación, si corresponde de los nuevos miembros de la junta.

4. Cierre económico 2012-13.

5. Propuesta de presupuesto para la temporada 2012-13, y aprobación, si corresponde.

6. Propuesta de modificación de los estatutos.

7. Turno abierto de preguntas.

Todos los socios y socias del club, mayores de edad, están convocados. Luego se hará una cena de club.

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby