HomeClub

Els inicis

L’any 1929, un grup de jugadors de diferents equips funden el Rugbi Club Universitari, amb Ramon Eiximeno com a president de l’entitat. El seu primer partit es disputà el 25 de desembre del mateix any contra un altre històric del rugbi català, la UE Santboiana. L’any següent, l’equip s’incorpora al Campionat de Catalunya.

L’any 1930 s’incorporen a la formació la major part de jugadors de la Unió Esportiva d’Estudiants Catòlics i el club canvia de nom per passar a anomenar-se Barcelona Universitari Club. El club es converteix en una societat esportiva multidisciplinària, on es practica atletisme, boxa, tennis, hípica, etc. Amb la creació de la Universitat Autònoma Republicana de Barcelona, l’any 1931, el club passa a dependre del seu Patronat, essent el president el Sr. August Pi i Sunyer, aleshores president del Comitè Olímpic Espanyol. En aquest període s’organitzen diverses gires per l’estranger que donen prestigi al club.

L’any 1934 s’inicia l’època daurada del club, que dura fins l’inici de la Guerra Civil espanyola. El BUC passa a ser l’Òrgan Oficial Esportiu de la Universitat Autònoma. L’any següent es converteix en l’òrgan representatiu de l’esport universitari a Barcelona i, per extensió, a Catalunya.

La post-guerra

Després del cruent període que suposen els anys de guerra, es tracta de reorganitzar el BUC, però l’oposició de les autoritats feixistes, representades pel Frente de Juventudes i el Sindicato de Estudiantes Universitarios (el SEU), fa que això no sigui possible. Aquestes entitats absorbeixen totes les seccions del club així com tots els mèrits i la seva documentació. A finals de la dècada següent, els antics jugadors fundadors encapçalats per Zarraluqui i Ciscar, inicien la gens fàcil labor d’anar aixecant el club. Significatius canvis caracteritzen aquest període: el BUC modifica la seva denominació per passar a anomenar-se Barcelona Unión Club. Es canvia el tradicional uniforme de color blanc, per uniformes totalment negres. En aquesta etapa el club limita les seves accions a la secció de rugby, essent aquesta l’única disciplina que s’hi practica actualment.

En el període que va dels anys 50 als 60, el BUC, amb Julio Zarraluqui com a president, es consolida tant en l’aspecte institucional com en l’esportiu. S’obtenen dos subcampionats de 2a Divisió Nacional i un campionat en la mateixa categoria. Es consoliden les visites a Catalunya de clubs estrangers, així com la participació de l’entitat en gires supera les de qualsevol equip de l’època, jugant per tota Europa, inclosos els països de l’Europa de l’Est. En aquest període es crea l’equip de veterans del club.

A finals dels 60 s’inaugura un local social situat a les immediacions del Port de Barcelona, que serveix per donar localització física al club. L’any 1971 s’inicia una nova etapa en la vida del club basat en el treball de base amb la intenció de crear un planter que nodreixi els equips sènior en un futur pròxim i es crea l’equip juvenil. Fou en aquest anys que mort Julio Zarraluqui, la presidència passa a mans de Kepa Uriarte.

La Transició

Amb la fi de la dictadura el Club continua endevant i l’any 1979 es creen dues noves seccions, l’equip femení, que va tenir un breu període de dos anys i es comencen a fonamentar les bases del que serà l’Escola de Rugby. Amb els canvis polítics del país consolidats, l’equip catalanitza el seu nom, per aviat retornar a adoptar el seu nom primer, Barcelona Universitari Club. Amb l’ascens a Divisió d’Honor, l’any 1987, s’inicia una època de consolidació a la màxima categoria, on es mantingué varies temporades i aconseguí un subcampionat de Copa del Rei. Les categories inferiors, a més, aconsegueixen diversos Campionats de Catalunya i torna a crear-se la secció femenina del club.

L’any 2002, el BUC signa un conveni de col·laboració amb la USAP de Perpinyà. Fruit d’aquest acord, el club pren el nom d’USAP-Barcelona i canvia el seu uniforme negre ja tradicional pels colors vermell i groc del club nord-català. En aquests anys, la desaparició definitiva de la secció de rugby del CN Montjuïc provoca l’arribada de molts jugadors amb els que el Club agafa una nova embranzida. La secció inicia la transició cap al professionalisme, aconseguint l’any 2005 un nou ascens a Divisió d’Honor.

Els darrers anys

L’any 2007 finalitza el projecte de l’USAP-Barcelona i, coincidint amb la sortida de l’entitat de molts jugadors el Club baixa fins a categoria regional. Aquell mateix any, amb un grup de jugadors molt joves, el BUC guanya el Campionat de Catalunya sense perdre cap partit en Lliga i es guanya l’ascens a Primera Nacional.

Però el BUC no jugarà en aquesta categoria, ja que aconseguirà un ascens administratiu i torna a Divisió d’Honor B, categoria que defensarà fins la temporada 2010-11.

L’any 2009, coincidint amb la primera edició del Campionat de Catalunya de Rugby Lliga, es crea l’equip de Rubgy League. El BUC XIII guanyaria els dos campionats disputats fins ara (2009 i 2010) i aportaria un gran nombre de jugadors a la Selecció Catalana, que l’any 2009 disputà partits oficials contra el Marroc i Bèlgica.

L’any 2010 es funda la secció de Rugby Touch. Tot i que no es disputa un campionat oficial, jugadors del BUC van disputar la Copa del Mon d’aquesta disciplina, celebrada a Escocia aquell estiu.

Després d’un nou descens a Primera Nacional i un canvi de directiva i de model de club tornant a l’amateurisme pur, l’any 2012, el primer equip torna a pujar a Divisió d’Honor B, on segueix competint actualment. El sènior masculí recupera el seu filial que havia desaparegut i progressivament va ampliant el nombre de fitxes de jugadors fins arribar a veure’s obligat a tenir fins a quatre equips sènior masculins la temporada 2016-2017, per primera vegada existeix un BUC D. L’any 2016, el primer equip guanya el títol de la Copa Catalana després de molts anys sense títols. En aquest període també es refunda l’equip femení, que aconsegueix una progressió esportiva immillorable en molt poc temps i arriba a aconseguir el subcampionat de la Copa Primavera, també el 2016, i el subcampionat de lliga de Primera Catalana el 2018.

buc_gotics_final3

A partir del 2015, el club inicia un projecte relacionat amb el rugby social. Per una banda, diferents jugadors i entrenadors voluntaris del club comencen a anar a realitzar entrenaments i sessions de rugby a diferents institucions i centres per joves com a eina per fomentar els valors del nostre esport. I per una altra, el club crea un equip de rugby inclusiu d’habilitats mixtes, per jugadors amb diferents capacitats, que també s’integren en les diferents categories de l’Escola del club i en el sènior.

L’any 2016 també es crea una nova secció del club: la de rugby en cadira de rodes. El club annexiona la major part dels membres de la Selecció Catalana d’aquesta modalitat adaptada del nostre esport per fundar el BUC Wheelchair Rugby, que es proclama campió estatal en el primer Campionat d’Espanya de Rugby en cadira de rodes a nivell de clubs, el febrer del 2017.

Podeu llegir l’article complert a la Viquipedia.

Junta directiva

L’actual Junta Directiva està formada pels següents membres:

 • Presidenta: Mercè Roser Pérez Quintana
 • Tresorer: Jordi Saladich Magriñà
 • Secretari: Hugo Fernandez Llort
 • Vocal: Ramón Salinas Ros
 • Vocal: Víctor Villanueva Boloix
 • Vocal: Oriol Monràs

···

Los inicios

En el año 1929, un grupo de jugadores de diferentes equipos fundan el Rugby Club Universitario, con Ramón Eiximeno como presidente de la entidad. Su primer partido se disputó el 25 de diciembre del mismo año contra otro histórico del rugby catalán, la UE Santboiana. Al año siguiente, el equipo incorpora al Campeonato de Catalunya.

En 1930 se incorporan a la formación la mayor parte de jugadores de la Unión Deportiva de Estudiantes Católicos y el club cambia de nombre para pasar a llamarse Barcelona Universitari Club. El club se convierte en una sociedad deportiva multidisciplinaria, donde se practica atletismo, boxeo, tenis, hípica, etc. Con la creación de la Universidad Autónoma Republicana de Barcelona, el año 1931, el club pasa a depender de su Patronato, siendo el presidente el Sr. August Pi i Sunyer, entonces presidente del Comité Olímpico Español. En este periodo se organizan diversas giras por el extranjero que dan prestigio al club.

En 1934 se inicia la época dorada del club, que dura hasta el inicio de la Guerra Civil española. El BUC pasa a ser el Órgano Oficial Deportivo de la Universidad Autónoma. Al año siguiente se convierte en el órgano representativo del deporte universitario en Barcelona y, por extensión, en Cataluña.

La post-guerra

Después del cruento período que suponen los años de guerra, se trata de reorganizar el BUC, pero la oposición de las autoridades fascistas, representadas por el Frente de Juventudes y el Sindicato de Estudiantes Universitarios (SU), hace que esto no sea posible. Estas entidades absorben todas las secciones del club, así como todos los méritos y su documentación. A finales de la década siguiente, los antiguos jugadores fundadores encabezados por Zarraluqui y Ciscar, inician la nada fácil labor de ir levantando el club. Significativos cambios caracterizan este periodo: el BUC modifica su denominación para pasar a llamarse Barcelona Unión Club. Se cambia el tradicional uniforme de color blanco, para uniformes totalmente negros. En esta etapa el club limita sus acciones en la sección de rugby, siendo esta la única disciplina que se practica actualmente.

En el periodo que va de los años 50 a los 60, el BUC, con Julio Zarraluqui cómo presidente, se consolida tanto en el aspecto institucional como en el deportivo. Se obtienen dos subcampeonatos de 2 ª División Nacional y un campeonato en la misma categoría. Se consolidan las visitas a Cataluña de clubes extranjeros, así como la participación de la entidad en giras supera las de cualquier equipo de la época, jugando por toda Europa, incluidos los países de Europa del Este. En este período se crea el equipo de veteranos del club.

A finales de los 60 se inaugura un local social situado en las inmediaciones del Puerto de Barcelona, que sirve para dar localización física en el club. En 1971 se inicia una nueva etapa en la vida del club basado en el trabajo de base con la intención de crear un plantel que nutra los equipos senior en un futuro próximo y se crea el equipo juvenil. Fue en estos años que muerto Julio Zarraluqui, la presidencia pasa a manos de Kepa Uriarte.

La Transición

Con el fin de la dictadura el Club continúa adelante y en 1979 se crean dos nuevas secciones, el equipo femenino, que tuvo un breve período de dos años y se empiezan a fundamentar las bases de lo que será la Escuela de Rugby. Con los cambios políticos del país consolidados, el equipo catalaniza su nombre, para pronto volver a adoptar su nombre primero, Barcelona Universitari Club. Con el ascenso a División de Honor, en el año 1987, se inicia una época de consolidación en la máxima categoría, donde se mantuvo varias temporadas y consiguió un subcampeonato de Copa del Rey. Las categorías inferiores, además, consiguen varios Campeonatos de Catalunya y vuelve a crearse la sección femenina del club.

En 2002, el BUC firma un convenio de colaboración con el USAP de Perpiñán. Fruto de este acuerdo, el club toma el nombre de USAP-Barcelona y cambia su uniforme negro ya tradicional por los colores rojo y amarillo del club norte-catalán. En estos años, la desaparición definitiva de la sección de rugby del CN Montjuïch provoca la llegada de muchos jugadores con los que el Club coge un nuevo impulso. La sección inicia la transición hacia el profesionalismo, logrando en 2005 un nuevo ascenso a División de Honor.

Los últimos años

En 2007 finaliza el proyecto del USAP-Barcelona y, coincidiendo con la salida de la entidad de muchos jugadores, el Club baja hasta categoría regional. Ese mismo año, con un grupo de jugadores muy jóvenes, el BUC gana el Campeonato de Cataluña sin perder ningún partido en Liga y se gana el ascenso a Primera Nacional.

Pero el BUC no jugará en esta categoría, ya que conseguirá un ascenso administrativo y vuelve a División de Honor B, categoría que defenderá hasta la temporada 2010-11.

En 2009, coincidiendo con la primera edición del Campeonato de Catalunya de Rugby Liga, se crea el equipo de Rubgy League. El BUC XIII ganaría los dos campeonatos disputados hasta ahora (2009 y 2010) y aportaría un gran número de jugadores a la Selección Catalana, que en 2009 disputó partidos oficiales contra Marruecos y Bélgica.

En el año 2010 se funda la sección de Rugby Touch. Aunque no se disputa un campeonato oficial, jugadores del BUC disputaron la Copa del Mundo de esta disciplina, celebrada en Escocia durante ese verano.

Después de un nuevo descenso a Primera Nacional y de un cambio de directivo y de modelo de club para volver al amateurismo puro, en 2012 el primer equipo vuelve a subir a División de Honor B, donde sigue competiendo actualmente. El sénior masculino recupera su filial que había desaparecido y progresivamente va ampliando el número de fichas de jugadores hasta llegar a verse obligado a tener hasta cuatro equipos sénior masculinos la temporada 2016-2017, por primera vez existe un BUC D. En 2016, el primer equipo gana el título de la Copa Catalana después de varios años sin títulos. Durante este periodo, también se refunda el equipo femenino, que consigue una progresión deportiva inmejorable y en muy poco tiempo llegar a conseguir el subcampeonato de la Copa Primavera, también en 2016, y el subcampeonato de liga de Primera Catalana en 2018.

A partir del 2015, el club inicia un proyecto relacionado con el rugby social. Por un lado, distintos jugadores y entrenadores voluntarios del club empiezan a ir a realizar entrenamientos y sesiones de rugby en distintas instituciones y centros para jóvenes como herramienta para fomentar los valores de nuestro deporte. Y por otro, el club crea un equipo de rugby inclusivo de habilidades mixtas, para jugadores con distintas capacidades, que también se integran en las distintas categorías de la Escuela del club y en el sénior.

En 2016 también se crea una nueva sección del club: la de rugby en silla de ruedas. El club anexiona la mayor parte de los jugadores de la Selección Catalana de esta modalidad adaptada de nuestro deporte para fundar el BUC Wheelchair Rugby, que se proclama campeón estatal en el primer Campeonato de España de rugby en silla de ruedas a nivel de clubs, en febrero de 2017.

Podéis leer el artículo completo en la Viquipedia.

Junta directiva

La actual junta directiva está formada por los siguientes miembros:

 • Presidenta: Mercè Roser Pérez Quintana
 • Tresorer: Jordi Saladich Magriñà
 • Secretari: Hugo Fernandez Llort
 • Vocal: Ramón Salinas Ros
 • Vocal: Víctor Villanueva Boloix
 • Vocal: Oriol Monràs

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby