Assemblea General Ordinària

CONVOCATORIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL BARCELONA UNIVERSITARI CLUB

Divendres 13 de juliol del 2012
A les 19.30 hores 1ª Convocatòria
A les 20.00 hores 2ª Convocatòria

Lloc:  INEFC BARCELONA Av. De l’Estadi s.n.; 08038 Barcelona

ORDRE DEL DIA

1. Lectura de l’acta de l’Assemblea anterior, i aprovació, si escau.
2. Informe del President.
3. Ratificació, si escau de nous membres de junta.
4. Tancament econòmic 2011-12.
5. Proposta de les quotes per la temporada 2012-13, i aprovació, si escau.
6. Proposta de pressupost per a la temporada 2012-13, i aprovació, si escau.
7. Proposta de nous estatuts.
8. Precs i preguntes.

Recordeu que:
– Integren l’Assemblea tots els socis i sòcies del BUC, majors d’edat i que no tinguin
suspesa la seva condició de soci/sòcia en el moment de la convocatòria.
– Els socis i sòcies han d’acreditar-se mitjançant un document públic d’acreditació de
la personalitat per poder assistir i els hi correspon un vot a cada membre.
– Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents, llevat
d’aquelles qüestions per les quals els estatuts estableixin una majoria qualificada.
– Cinc dies naturals abans de l’Assemblea, la documentació referent a aquesta
estarà a disposició dels socis i sòcies al local social del club; igualment, es farà
arribar via mail a tots aquells socis i sòcies que  ho sol·licitin al correu
socis@buc.cat abans d’aquesta data.
– El 10% dels socis i sòcies poden sol·licitar la inclusió en l’ordre del dia d’un o més
assumptes a tractar, mitjançant un correu a socis@buc.cat dins el primer terç del
periode comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan
s’ha de reunir.

Barcelona, 28 de juliol de 2012

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby