Assemblea General Ordinària 2017

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DATA:  Dijous 28 de setembre del 2017
HORA: 19 hores en primera convocatòria i 19:30 hores en segona convocatòria
LLOC:  Eurofitness Perill (Aula) Carrer del Perill, 16-22, 08012 Barcelona 

Ordre del dia

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  2. Memòria d’activitats de l’exercici 2016/2017
  3. Informe de la Presidenta
  4. Informacions econòmiques prèvies a la presentació de la liquidació de l’exercici 2016/2017
  5. Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació i estat de comptes de l’exercici 2016/2017
  6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2017/2018
  7. Informació dels càrrecs de la Junta Directiva
  8. Presentació de la Comissió de disciplina
  9. Propostes de Membres de l’Assemblea i de modificació dels Estatuts rebudes abans del 25 de setembre de 2017.
  10. Precs i preguntes

D’acord amb els Estatuts del club, per poder assistir a l’Assemblea caldrà ser major d’edat i estar al corrent de pagament de la quota de soci (2017/2018).

D’acord amb els Estatuts del club, els socis tindran a la seva disposició, per a consulta reservada a les oficines del club, la següent documentació: informe liquidació pressupost 2016/2017, balanç i compte de resultats exercici 2016/2017 i pressupost exercici 2017/2018.

Aquesta documentació es podrà consultar dels dies 17 al 27 de setembre (Horari: de 18 a 20 hores, dilluns, dimecres i divendres) a les oficines del club (Camp Municipal de Rugby de la Foixarda).

Partners

Contacte

info@buc.cat

646 63 22 90

Camí de la Foixarda, 20-26, 08038 Barcelona

Instagram  @buc1929 Twitter  @buc1929

Informació

Barcelona Unversitari Club - Rugby